واکنش به سخنان فاطمه رجبی

یکشنبه 15 دی‌ماه سال 1387

خبرهای ...... 

 

واکنش به سخنان فاطمه رجبی 

 

 

znjn-rjb۱.JPG 

znjn-rjb۲.JPG 

znjn-rjb۳.JPG 

znjn-rjb۴.JPG 

znjn-rjb۵.JPG