تصاویری نادر از امام موسی صدر

یکشنبه 15 دی‌ماه سال 1387


تصاویری نادر از امام موسی صدر  

 

 

HydroForum ® Group
HydroForum ® Group
امام موسی صدر و ولید جنبلاط رهبر حزب سوسیالیست ترقیخواه

HydroForum ® Group

HydroForum ® Group
امام موسی صدر و رشید کرامی نخست‌وزیر وقت لبنان


HydroForum ® Group

HydroForum ® Group
امام صدر و کمال جنبلاط رهبر حزب سوسیالیست ترقیخواه

HydroForum ® Group
با سلیمان فرنجیه رییس‌جمهور وقت لبنان

HydroForum ® Group
امام و سلیم الحص نخست‌وزیر اسبق لبنان

HydroForum ® Group
با شارل حلو رییس‌جمهور اسبق

HydroForum ® Group
از راست: پی‌یر جمیل رییس و موسس حزب کتایب، صائب سلام نخست‌وزیر اسبق، امام موسی صدر، امیل اده رییس فراکسیون ملی، شیخ حسن یعقوب

HydroForum ® Group
با کمیل شمعون رییس‌جمهور و صائب سلام نخست‌وزیر اسبق لبنان

HydroForum ® Group


HydroForum ® Group

HydroForum ® Group

HydroForum ® Group

HydroForum ® Group

HydroForum ® Group